>

Наукові досягнення та сучасні розробки 

Виведені генотипи свиней:

 • полтавська м‘ясна порода свиней (ПМ), затверджена у 1993 році, яка відзначається високими репродуктивними та відгодівельними якостями;
 • українська м’ясна порода свиней (УМ) з трьома внутрішньопородними типами (центральний полтавський, харківський та асканійський),  затверджена у 1993 році  як батьківська форма в породно-лінійній гібридизації;
 • три внутрішньопорідних типи свиней у великій білій породі: УВБ-1 (1985р.) з високими репродуктивними якостями, УВБ-2 (1994 р.) з поліпшеними відгодівельними та м’ясними якостями, заводський материнський тип “Дніпровський” (1999 р.), УВБ-3 (2011 р.);
 • червона білопояса порода м’ясних свиней,  затверджена в 2007 році, яка при схрещуванні забезпечує ефект гетерозису у межах 5 - 15 %.

 Розроблені та створені:

 • селекційно-технологічна система виробництва свинини для різних регіонів України, яка поєднує роботу племінних і товарних господарств з широким використанням методів чистопородного розведення, схрещування, гібридизації та штучного осіменіння свиней.
 • відпрацьовані нові полтавські технології трансплантації ембріонів свиней  та глибокого заморожування сперми кнурів, які мають суттєву перевагу над сучасними аналогами;
 • технологія відтворення й штучного осіменіння свиней. Зокрема запропоновані і впроваджені у виробництво: фракційний метод штучного осіменіння свиней та відповідна апаратура, способи відновлення репродуктивної здатності свиноматок, раціональний режим виявлення свиноматок в охоті та їх осіменіння, способи синхронізації опоросів та ін.;
 • запропоновані норми і раціони годівлі свиней різних вікових та виробничих груп, рецептура комбікормів та преміксів для них;
 • раціональний модуль свиноферми по виробництву свинини для різних категорій господарств;
 • відомчі норми технологічного проектування свинарських підприємств.
 • рекомендації по організації інтегрованих агропромислових об’єднань з виробництва, переробки і реалізації свинарської продукції;
 • сучасна організаційно-технологічна система виробництва свинарської продукції в Україні.

Найбільш вагомі досягнення останніх років

1. Система очищення повітря приміщень свинарників (АСУсв-6), яка узгоджується з Директивою 2001/81/EU Європейського Парламенту і Ради ЄС про національні допустимі норми викидів в атмосферу для певних забруднювачів. Для забезпечення виконання цих вимог і зменшення забруднення оточуючого середовища на свинокомплексах України пропонується запровадження технологічної лінії очистки особливо забрудненого повітря з піддахової та з підполової вентиляційної системи приміщення свинарника. Ефективність дії камер з очистки повітря (воднодисперсного фільту-абсорберу) проявляється у вимірах концентрації газів на виході з фільтрів. На виході з піддахового фільтру рівень чотирьох визначених газів нижче меж чутливості приладу «ДОЗОР-С-М», і на моніторі була індикація «нуль». При вимірах на цій же контрольній точці з виключеною камерою очистки повітря виявлено 2,65 мг/м3 сірководню, 1,44 мг/м3 аміаку та 0,04 об % двоокису вуглецю. Виміри з сусідньої вентиляційної шахти (без фільтру) виявили 2,83 мг/м3 сірководню, 1,54 мг/м3 аміаку та 0,06 об % двоокису вуглецю. Що стосується бокового фільтру з під підлогових ван, то при його роботі, сірководню та аміаку на виході також не зареєстровано, а спостерігаються лише слідові кількості (0,03 об %) вуглекислого газу, хоча на вході було 5,66 мг/м3 (H2S) та 3,08 мг/м3 (NH3). 

2. Технологічне обладнання для гідроструйного, пневматичного, механічного і комбінованого перемішування гнойових стоків. Для отримання заданих параметрів стабільності вмісту твердої фракції гнойових стоків пропонується удосконалене технологічне обладнання для гідро-струйного, пневматичного, механічного і комбінованого перемішування гнойових стоків. 

3. Модель оптимізації виробництва якісної свинини в умовах товарного виробництва. Серед важливих факторів оптимізації, що обумовлює бажане співвідношення кількісних і якісних показників м’яса свиней, основними є генотип та жива маса. Фактор генотипу має вірогідну силу дії на показники м’ясної продуктивності в межах η²=53,9–69,12 %, жива маса – η²=5,0–19,5 %. Аналогічно сила впливу генотипу та живої маси на якісні показники м’яса становить відповідно: рН 18,6; 10,6 %; ніжність – 18,7; 10,4 %; вологоутримувальна здатність – 55,9; 4,5 %; вміст жиру – 61; 10,8 %; енергетична цінність м’язової тканини найдовшого м’яза спини – 47; 17,4 %.

4. Екологічно-орієнтована система годівлі у свинарстві для зменшення викидів парникових газів. 

Розроблено екологічно-орієнтовану систему годівлі у свинарстві для зменшення викидів парникових газів (зокрема газів, на основі Нітрогену), завдяки зменшенню рівня протеїну на 15 відсотків у раціонах із використанням балансуючих амінокислот і мультиензимних композицій. Найкраще засвоєння азоту корму відбувається з раціонів із пониженим вмістом клітковини і антипоживних факторів, в яких використано комбіновані джерела протеїну. За використання низькопротеїнового раціону з додаванням балансуючих амінокислот та (або) мультиферментного комплексу можна на 8-11% знизити викиди азоту в навколишнє середовище.